Ngài Trương Phước Loan, kẻ tội đồ xứ Đàng Trong

Ngài này được cho là Tần Cối nước Việt, làm lũng đoạn và là nguyên nhân chính đưa đến sự sụp đổ của triều đại chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Sử ký

SmallVN
6 phút đọc