Vì sao có trại Davis trong phi trường Tân Sơn Nhứt?

Một địa danh nổi tiếng liên quan đến việc thi hành bản Hiệp Định Paris mà ít nhiều phải biết đến, đó là trại Davis

Sử ký

SmallVN
3 phút đọc