Trận Kỷ Dậu 7: Bao nhiêu quân Nguyễn Huệ tham gia

Theo nhận định của Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Huệ ưa thích sử dụng chiến thuật biển người, thích cách đánh thí quân.

Sử ký

Đức Minh
20 phút đọc

Trận Kỷ Dậu 6: Chiến sự từ Lạng Sơn đến Thăng Long

Bất lợi đối với Tây Sơn đó là hầu hết các thổ quan trông coi biên ải đều đầu hàng và dẫn đường cho địch, chẳng hạn như ở Mai Pha, Gia Quan…

Sử ký

Đức Minh
8 phút đọc