Tri Thức là cái gì

Tri thức không phải là sức mạnh, cách dùng tri thức mới tạo ra sức mạnh.

Phiếm đàm

SmallVN
1 phút đọc